2021.02.19.

Úvodná konferencia TPLAB sa skončila inšpirujúcimi správami o rozvoji

Inovatívne technológie pre miestne potreby

Dňa 28. januára usporiadali partneri projektu TP LAB tlačovú konferenciu a úvodné stretnutie. V rámci projektu, podporeného prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, bude, v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP), Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU), neziskovou organizáciou West-Pannonznalostným centrom Lechner, spustená platforma dátových a informačných služieb GIS pre širšie oblasti Žitného ostrova (na Slovensku) a Malého Žitného ostrova (v Maďarsku).

Podujatie zorganizoval a moderoval Tibor Polgár, vedúci spoločnosti West-Pannon. Úlohou tejto partnerskej inštitúcie je na maďarskej strane zriadiť informačné, školiace a testovacie centrum, tzv. živé laboratórium (Living Lab), a previesť vedomosti o tejto službe miestnym zainteresovaným stranám (stakeholderom).

A rendezvény győri helyszínén Polgár Tibor, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. vezetője (balra), valamint Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke
Tibor Polgár, vedúci spoločnosti West-Pannon (ľavý obrázok vľavo) a Zoltán Németh (pravý obrázok v strede), predseda Valného zhromaždenia župy Győr-Moson-Sopron, v mieste konania akcie v Győri

 

Župa Győr-Moson-Sopron rieši viacero spoločných projektov s Bratislavským a Trnavským krajom. Tieto projekty sa týkajú napr. turizmu (turizmus na vode a cykloturizmus), ochrany prírody, infraštruktúry, ale aj hospodárskej a sociálnej oblasti. „Územia na oboch stranách hranice dýchajú spoločne,“ uviedol Zoltán Németh, predseda Valného zhromaždenia župy Győr-Moson-Sopron.

V rámci revízie Národného územného plánu z roku 2019 bol s pomocou znalostného centra Lechner územný plán župy nahradený za jeho aktuálnejšiu verziu. Presné digitálne mapy boli sprístupnené širokej verejnosti a momentálne slúžia ako podklad pre plánovačov i predstaviteľov obcí. Župa Győr-Moson-Sopron dynamicky rastie, o čom svedčí zvýšený dopyt po obytných a priemyselných plochách. Táto oblasť však zároveň oplýva prírodným bohatstvom.

Jednou z úloh územného plánu župy je zosúladenie uvedených aspektov. Novinkou je určenie konkrétnych zón, akými sú metropolitné oblasti, nová zóna prírodných parkov a oblasti povodňových rizík.

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve
Územný plán župy Győr-Moson-Sopron

 

Adrienn Pappné Kett, súčasná starostka mesta Győrladamér a bývalá hlavná architektka kraja, predstavila výzvy cezhraničného priestorového plánovania a rozvoja z pohľadu osídlenia. Obec Győrladamér, s prvou písomnou zmienkou v roku 1418, sa nachádza 10 km od Győru v rámci jeho aglomerácie. Krajina na Malom Žitnom ostrove (Szigetköz) sa vyznačuje hodnotami, ktoré sú hľadiska turizmu a ekonomiky veľmi cenné. Počet obyvateľov obce je niečo vyše 1 800. Koncept miestneho rozvoja sa v súčasnosti rozvíja pod heslom „Plátok Malého Žitného ostrova“, ktorý by mal reagovať na problémy rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti, ktorá by mala zostať obývateľnou. Dlhodobé a dôsledné plánovanie je veľmi dôležité. Adrienn Pappné Kett ako príklad popísala problém, ktorý nastal počas plánovania obchvatu miestneho sídliska a týkal sa rozdrobenosti veľkostí pozemkov. Toto rozdrobenie vzniklo v dôsledku nárastu počtu obyvateľov. Zdôraznila, že „ideálne by bolo spoločne prehodnotiť dlhodobý rozvoj, keďže kraje majú koordinačnú úlohu, ktorá sa nekončí na hraniciach“.

Ökológiai hálózat a Szigetközben Győrladamér térségében
Ekologická sieť na Malom Žitnom ostrove (Szigetköze) v oblasti Győrladamér

 

Znalostné centrum Lechner v minulosti spolupracovalo s Inštitútom priestorového plánovania (IPP) na príprave Spoločnej urbanistickej štúdie rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia a súvisiacej webovej aplikácie, “uviedla Anikó Devecseri, vedúca oddelenia územného plánovania.

Práca pozostávala z troch častí, počínajúc analytickou časťou, nasledovala SWOT analýza so scenármi a končiac odporúčaniami. Predmetné územie zahrňovalo viac ako 1 600 sídiel nachádzajúcich sa v 60 okresoch a 12 župách. Boli študované charakteristiky sociálnej sféry, ekonomiky, infraštruktúry a životného prostredia, pričom každá téma obsahovala asi tucet ukazovateľov. V priebehu práce sa územie ukázalo byť natoľko heterogénne, že muselo byť rozdelené na tri relatívne homogénne časti. Získané skúsenosti z tejto štúdie, vrátane výsledkov a údajov, môžu byť užitočné aj pre TP LAB.

Az IPP és a Lechner Tudásközpont együttműködésével készült magyar-szlovák határ menti területi tanulmány részlete
Ukážka z mapy zo Spoločnej urbanistickej štúdie slovensko-maďarského prihraničného územia uskutočnenej v spolupráci IPP a znalostného centra Lechner

 

Podpredseda IPP Július Hanus v prvej polovici svojej prezentácie hovoril o cezhraničnom zdieľaní údajov o územnom plánovaní. Popísal slovenský systém regionálneho rozvoja a vyzdvihol body, ktoré by mohli byť spoločné a mohli by pomôcť pri spolupráci v regionálnom rozvoji medzi štátmi. Územný rozvoj na Slovensku je charakterizovaný dualitou územného plánovania a regionálnej politiky, pričom územné plánovanie predstavuje technickú zložku a regionálna politika sociálnu a ekonomickú zložku. V druhej časti prezentácie predstavil predchádzajúci projekt s názvom Donauregionen, ktorý môže taktiež slúžiť ako inšpirácia pre TP LAB. V prezentácii IPP pokračoval Filip Polonský, a to na tému webové mapy. Údaje týchto máp pochádzajú z dátových služieb WMS, ktoré na slovenskej strane spravuje IPP a na maďarskej strane znalostné centrum Lechner.

Részlet Július Hanus (IPP) prezentációjából: a magyar és a szlovák területfejlesztés lehetséges találkozási pontjai
Ukážka z prezentácie Július Hanus (IPP): možné body konvergencie v maďarskom a slovenskom regionálnom rozvoji

 

Pre programové obdobie 2021-2027 sa v Maďarsku okrem sektorových programov pripravuje aj regionálny operačný program. Operačný program Konkurenčné Maďarsko chce reagovať na tri hlavné výzvy, ktorými sú: územné a regionálne rozdiely, rozdelenie na centrum a perifériu a dominancia Budapešti. Ako povedala Csilla Horváth, vedúca odboru ministerstva financií v mene riadiaceho orgánu regionálnych rozvojových programov, zameranie je na znižovanie územných nerovností, prepájanie periférnych oblastí, spoliehanie sa na miestne zdroje, úzku spoluprácu medzi sídlami a regiónmi a na efektívnejšiu multipolárnu mestskú sieť. Prednosť dostanú menej rozvinuté oblasti a udržateľný rozvoj miest. Kraje a hlavné mesto pracujú na aktualizácii koncepcií a programov regionálneho rozvoja a v súčasnosti prebiehajú konzultácie so zainteresovanými stranami. Medzi prvými bude výzva na prípravu integrovaných stratégií rozvoja osídlenia.

Horváth Csilla, a Pénzügyminisztérium osztályvezetője
Csilla Horváth, vedúca oddelenia ministerstva financií

 

Časť župy Győr-Moson-Sopron, ktorá sa nachádza pri slovenských hraniciach, je obzvlášť bohatá na prírodné hodnoty, rozprestiera sa tu Chránená krajinná oblasť Szigetköz (Malý Žitný ostrov), severná časť Chránenej krajinnej oblasti Pannonhalma a tiež štyri oblasti Natura 2000. Toto zdôraznil Attila Fersch, zástupca riaditeľa Národného parku Fertő-Hanság.

Chránená krajinná oblasť Szigetköz (Malý Žitný ostrov) je súčasťou najväčšej vnútrozemskej delty Dunaja s unikátnymi lužnými lesmi, močaristými a hájovými lesmi, močiarmi a jazerami, ktoré poskytujú biotop desiatkam chránených a vysoko chránených druhov rastlín a veľkému množstvu živočíšnych druhov. Z prezentácie Attilu Ferscha mohli diváci podrobne spoznať niekoľko ďalších chránených území, ako aj lokálne chránené prírodné oblasti a hodnoty, akými sú napríklad aleja pagaštanu konského Lipót-Darno alebo 800-ročný dub Árpád v Hédervári s obvodom 710 cm.

Részletek Fersch Attila, a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóhelyettese előadásából
Ukážka z prezentácie zástupcu riaditeľa Národného parku Fertő-Hanság Attilu Ferscha

 

Vladimír Ondrejička, zastupujúci Centrum SPECTRA na Technickej univerzite v Bratislave, predstavil platformu CCIBIS (Integrovaný informačný systém o biodiverzite v Karpatských krajinách). Ako uviedol, v súčasnosti existuje veľa programov a iniciatív, ktoré sa zameriavajú na zber a spracovanie údajov, vytvárajú sa cenné databázy. Problémom však je, že sú publikované na čiastkových platformách, nie sú prístupné širokej verejnosti, nie sú navzájom kompatibilné a nedisponujú informáciami o metodike ich tvorby. Malo by sa tiež pamätať na to, že tieto údaje môžu byť dôležité nielen pre profesionálnych, ale aj pre bežných používateľov a obce. CCIBIS, ktorého výsledky je možné preniesť do projektu TP LAB, integruje údaje a výsledky štyroch projektov, ktoré sa uskutočnili alebo stále prebiehajú v karpatských krajinách, do plne otvorenej zdrojovej platformy, kde je možné údaje stiahnuť alebo je možné vložiť nové údaje.

Vladimir Ondrejička (SPECTRA Tudásközpont) a CCIBIS platformot mutatta be
Vladimír Ondrejička (Centrum SPECTRA) predstavil platformu CCIBIS

 

„Znalostné centrum Lechner je najväčšou organizáciou v Maďarsku v oblasti správy priestorových údajov“, uviedol Géza Juhász, vedúci oddelenia plánovania a služieb priestorových údajov. Lechner disponuje množstvom dát a inovatívnymi IT riešeniami, ktoré môžu podporiť projekt TP LAB. Príkladom sú ortofotomapy vyhotovené v rôznych rozlíšeniach, katastrálne mapy, prieskumy LIDAR a 3D modelovanie budov. Projekt TP LAB primárne zahŕňa odbor plánovania a služieb priestorových údajov v mene znalostného centra, ktorého hlavnou úlohou je príprava regulačných plánov a stavebných predpisov, ako je napríklad Národný územný plán alebo spomínaný Územný plán župy Győr-Moson-Sopron. V rámci prebiehajúceho projektu budú regulačné plány a stavebné predpisy všetkých obcí v krajine usporiadané do databázy a po spracovaní v prostredí GIS budú distribuované používateľom prostredníctvom rôznych aplikácií.

Do oblasti činnosti spoločnosti Lechner patrí aj Národný register verejných služieb, spoločnosť sa venuje aj satelitnej geodézii a k dispozícii má aj státisíce súborov výkresov a archívov máp. Spomedzi IT systémov vynikajú OÉNY, TEIR a E-TÉR. Spoločnosť disponuje množstvom dát, má dostatočné kapacity pre analýzu priestorových údajov a disponuje vývojárskym tímom. V rámci projektu TP LAB bude úlohou spoločnosti vývoj a koordinácia spoločnej GIS a dátovej platformy.

Juhász Géza, a Tervezési és Téradat-szolgáltatási Főosztály vezetője a Lechner Tudásközpont tevékenységi köreit ismertette
Géza Juhász, vedúci Oddelenia plánovania a služieb priestorových údajov, opísal aktivity znalostného centra Lechner

 

Projekt TP LAB sa v záujmovom území zameriava na rastúci trend aglomerácie, zhoršujúcu sa kvalitu sídelného prostredia, prírodné a krajinné hodnoty a na problémy vodného hospodárstva. Takto zhrnula hlavné výzvy vo svojich záverečných poznámkach Mariann Major Vén, vedúca regionálna plánovačka znalostného centra Lechner. Projekt sa snaží reagovať na metodické problémy regionálneho plánovania, kedy treba brať do úvahy aj názory miestnych obyvateľov, podnikateľov a rozhodovacích orgánov. Okrem plánu rozvoja je hlavnou otázkou, do akej miery môžu dnes dostupné digitálne služby, dáta a informácie generované vývojom technológií, vyhovieť miestnym potrebám. Ďalšou otázkou je, ako zabezpečiť kompromisy medzi očakávaným hospodárskym a sociálnym rozvojom na jednej strane a zachovaním prírodného prostredia na strane druhej, keďže zelená infraštruktúra zabezpečuje veľmi dôležité ekosystémové služby. Jedná sa o krátkodobý a v niektorých ohľadoch pilotný projekt zahŕňajúci rozsiahle partnerstvo.

Részlet Majorné Vén Mariann, a Lechner Tudásközpont vezető térségi tervezője, a TP LAB projekt menedzsere előadásából
Ukážka z prezentácie Mariann Major Vén, vedúcej regionálnej plánovačky znalostného centra Lechner a projektovej manažérky TP LAB

 

Popoludňajšie zasadnutie úvodného stretnutia sa začalo úvodnými prezentáciami spoločností IPP, West-Pannon a Centrum SPECTRA. Následne sa zúčastnení partneri dohodli na odborných úlohách, harmonograme a technických a organizačných podrobnostiach projektu TP LAB, s ohľadom na relatívne krátky čas pre zabezpečenie jeho plnenia. Jednotlivé prezentácie sú k dispozícii na nižšie uvedenej webovej stránke projektu TP LAB, a to v maďarskom a slovenskom jazyku. Ďalšie udalosti a výsledky možno nájsť na facebookovej stránke projektu.

Prezentácie v maďarskom a slovenskom jazyku: