O nas
Partnerstvo

Vytvorenie laboratória pre priestorové plánovanie (TP LAB) bude realizované spoluprácou dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií pôsobiacich v oblasti územného plánovania a poskytovania informácií o území (GIS). Riešeným územím sú Bratislavský a Trnavský kraj (SK) a župa Győr-Moson-Sopron (HU). Tieto regióny zaznamenali v poslednom období výrazný hospodársky rast ale aj intenzívny suburbanizačný proces (aglomerácie Bratislava, Győr), vrátane cezhraničnej suburbanizácie. Toto územie je zároveň bohaté na množstvo prírodných, kultúrnych a krajinných hodnôt. Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku sú významnými územiami z hľadiska ochrany prírody a ekoturistiky. Problémom je tiež mnoho problémov súvisiacich s vodným hospodárstvom.
S cieľom znížiť “aglomeračný” tlak, zlepšiť kvalitu sídelného prostredia, zabezpečiť udržateľné využívanie prírodných zdrojov, vyvážený územný rozvoj a podporovať identifikáciu najlepších území pre rôzne druhy rozvoja, zámerom projektu je:

 • podporovať viacúrovňové územné plánovanie, územné rozhodovanie, územné monitorovanie a ďalšie oblasti (trh nehnuteľností, odvetvové koncepcie) prostredníctvom webových služieb (GIS a servisné stredisko, ďalej GDSC),
 • špecifikovať súbor údajov a nástroje GDSC prostredníctvom spoločného hodnotenia potrieb,
 • zriadiť informačné/školiace strediská (laboratóriá) na testovanie, monitorovanie a hodnotenie GDSC, odporúčať zlepšenia týkajúce sa webových služieb a pomáhať používateľom pre správne využívanie týchto služieb,
 • školiť miestnych a regionálnych aktérov v oblasti priestorového plánovania , investorov, občanov, územných plánovačov a študentov vysokých škôl, mimovládne organizácie,
 • zlepšiť prenos vedomostí a budovanie kapacít.

Činnosti realizované v rámci projektové zabezpečia účinnejšiu koordináciu cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce a verejných služieb, rozhodovacích procesov a otvoreného, aktuálneho a rozsiahlejšie využívanie dostupných údajov a informácií.


Partnerstvo

 

Doba realizácie projektu

16 mesiacov

 • Začiatok projektu: 1. október 2020
 • Koniec projektu: 31. január 2022

 

Financovanie

 • Celkový rozpočet projektu: 197 948,22 EUR
 • podpora EÚ: 168 255,98 EUR
  • Hlavný príjemca (LB) - Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Lechner Nonprofit Kft.): 58 609,78 EUR
  • Príjemca 1 (B1) - Inštitút priestorového plánovania (IPP): 45 442,30 EUR
  • Príjemca 2 (B2) - Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (NYUGATPANNON Kft.): 33 961,75 EUR
  • Príjemca 3 (B3) - Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ: 30 242,15 EUR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.