2021.08.04.

Lokálne stretnutie projektu TP LAB

Dátum: 31.3.2021; Miesto: online (MS Teams)

Za účelom predstavenia projektu širšiemu spektru odborníkov, ako aj potenciálnym konečným užívateľom sa koncom marca uskutočnilo stretnutie kľúčových aktérov na slovenskej strane. Toto stretnutie sa z dôvodu prebiehajúcej pandémie a s ňou spojenými obmedzeniami uskutočnilo online formou prostredníctvom telekonferencie. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia z ministerstva (za oblasť územného plánovania), regionálnej samosprávy riešeného územia, akademického sektora a taktiež odborníci z oblasti územného plánovania a GIS zo súkromnej sféry.

Cieľom konferencie bolo, okrem samotného predstavenia projektu a jeho očakávaných výsledkov, aj zistenie potrieb a názorov kľúčových aktérov, či potenciálnych užívateľov projektových výstupov.

Na úvod stretnutia prítomných privítal Ľubomír Macák, projektový manažér hlavného cezhraničného partnera IPP. Oboznámil ich s programom podujatia - 1. Krátke predstavenie projektu (cieľov a aktivít); 2. Očakávané výsledky pre užívateľov stakeholderov / prax územného rozvoja a 3. Diskusia. Následne predstavil základné informácie o projekte TP LAB, celkový cieľ projektu a stručne popísal tematické aktivity projektu TP LAB.

1_Slovakia

 

V ďalšej časti zástupca IPP - Filip Polonský, špecialista na GIS, predstavil podrobnejšiu štruktúru druhej tematickej aktivity (GIS dátové centrum) ako aj príklad obdobnej aktivity realizovanej v rámci predchádzajúcich cezhraničných aktivít IPP v spolupráci s Lechner (Spoločná urbanistická štúdia rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia). Aktivity v rámci projektu TP LAB budú práve nadväzovať na práce zrealizované v rámci tejto predchádzajúcej aktivity.

2_Slovakia

 

3_Slovakia

 

Predstavenie tretej a štvrtej tematickej aktivity - Living-Labs (Informačné/školiace laboratórium) a Capacity Building (Prenos vedomostí a budovanie kapacít) odprezentoval Vladimír Ondrejička, projektový manažér STU-SPECTRA Centrum excelencie EÚ.

4_Slovakia

 

V rámci prezentácie GIS dátové centrum ako cesta k analyticko-územným podkladom odprezentoval Július Hanus, vedúci tímu a podpredseda, Inštitút priestorového plánovania, základné východiská pre tvorbu GIS dátové centra ako aj problematiku analytických podkladov potrebných pre tvorbu územných plánov a plánovanie ako proces.

5_Slovakia

 

Aktivity projektu zamerané na tvorbu Informačné/školiace laboratórium a budovanie kapacít odprezentoval Maroš Finka, riaditeľ, STU-SPECTRA Centrum excelencie EÚ.

6_Slovakia

 

Diskusia

Následne bola zahájená diskusia k prezentovaným skutočnostiam, ktorá bola zameraná predovšetkým na:

  • Štruktúra (obsah) požadovaných dát

  • Požiadavky na / možnosti využívania GIS, hardvér, softvér

  • Model ďalšieho udržiavania a fungovania GIS dátového centra a účasť užívateľov/stakeholderov na aktualizácií a rozvoji dátového centra

  • Požiadavky na výmenu informácií (SK-HU),

  • Požiadavky na zaškolenia (modelové riešenia pre obec / kraj)

V rámci diskusie vystúpila p. Rajecká (Bratislavský samosprávny kraj), ktorá upozornila na aktuálnu iniciatívu štátu novelizovať zákon, ktorý pojednáva o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V spojitosti s tým by mal vzniknúť nový úrad, ktorý bude oblasť územného plánovania zastrešovať.

V súvislosti s tvorbou tejto novej legislatívy, v rámci ktorej sa navrhujú aj významné zmeny v kompetenciách jednotlivých subjektov územného plánovania, je potrebné tieto aktivity sledovať a prípadne premietnuť do výstupov projektu. Pán Finka zároveň potvrdil, že projektoví partneri, STU-SPECTRA ako aj IPP sú pripravení spoločne postupovať v prípade pripomienok vo vzťahu k návrhu zákona o územnom plánovaní. Zároveň vyjadril názor, že koordinácia priestorových informácií by mala spadať pod gesciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Pani Pauditšová (Univerzita Komenského v Bratislave) uviedla, že je potrebné zdieľať spoločné názory tak, aby sa nekomplikovala územnoplánovacia prax. Zároveň poukázala na fakt, že stále pretrváva problém s poskytovaním dát zo strany verejných (najmä štátnych) inštitúcií a stále sú nedoriešené (nejednotné) otázky spojené s geografickými údajmi (dátami) a kartografickými dátami.

Pán Finka poznamenal, že aj zo strany niektorých súkromných subjektov (správcov a vlastníkov sietí a súvisiacej infraštruktúry) existuje neochota zdieľať svoje dáta, čo spôsobuje problém pri územnom plánovaní. A preto by bolo potrebné získať oporu aj v legislatíve a zakotviť povinnosť poskytovať tieto dáta.

Ľubomír Macák poukázal na existenciu registra priestorových informácií a prítomných oslovil s otázkou, aké majú s jeho využívaním, resp. fungovaním skúsenosti. Pani Rajecká spoločne s pani Pauditšovou potvrdili, že nejaké dáta poskytovali pre tento register, ale jeho informácie ďalej nevyužívajú. Aj v rámci projektu by mohol byť oslovený správca tohto registru za účelom využitia existujúcich údajov.

Pani Rajecká zároveň potvrdila záujem Bratislavského kraja nejakým spôsobom participovať v rámci projektu, najmä čo sa týka poskytnutia vlastných dát za územie kraja.

Pani Pauditšová poukázala na informačný systém MŽP SR pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý obsahuje všetky plánované investičné zámery, ktoré sa plánujú realizovať v území. Uvedené informácie, keď by sa rozumne spracovali by mohli slúžiť ako podklad pre hodnotení kumulatívnych vplyvov na životné prostredie na celom území.

Pán Hanus prítomných informoval o výsledkoch predchádzajúcich projektoch, na ktorých sa IPP podieľal, pričom sa jednalo najmú o špecializovanú úloha spracovanú pre Nitriansky samosprávny kraj (Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja), v rámci ktorej sa zrealizoval aj výber ukazovateľov (indikátorov) územia, spracoval profil každej obce, okresu a doplnili sa údaje z geografického informačného systému-dáta územného plánu regiónu. Tieto práce je možné považovať ako východisko pre naše ďalšie aktivity aj v rámci tohto projektu. Pán Hanus zároveň potvrdil, že štruktúru týchto dát pošleme jednotlivým účastníkom. Takto vytvorený systém (portál) umožňuje zároveň robiť simuláciu rozvoja sídelného prostredia – čiže hodnotenie dopadov kľúčových projektov v území na vývoj kvality sídelného prostredie (k nejakému cieľovému roku).

Na záver Ľubomír Macák poďakoval všetkým účastníkom za účasť a aktívnu diskusiu a potvrdil, že prítomní budú informovaní o ďalších krokoch v rámci projektu a zároveň ukončil podujatie.

Čo bude nasledovať (ďalšie kroky):

Na základe výsledkov hodnotenia potrieb na slovenskej a maďarskej strane bude pripravená súhrnná analýza.

Bude vytvorená spoločná  databáza údajov (ukazovateľov) za riešené územie na slovenskej aj maďarskej strane.

Budú vytvorené webové mapové služby (za slovenskú aj maďarskú stranu).

Bude zriadený tzv. Living Lab (kancelária) (zodpovedný partner: West-Pannon Nonprofit Ltd., Győr), v ktorej bude možné vyvinutý systém osobne vyskúšať pomocou nástrojov poskytnutých v rámci projektu a poskytnúť spätnú väzbu.

Príprava online učebných osnov a organizovanie školení s cieľom uľahčiť využívanie vytvorenej služby.

Pripevnenie Veľkosť
Hodnotenia potrieb 559.95 KB
Výsledky prezentácie hodnotenia potrieb 459.3 KB